PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING van de Kuurnse badmintonclub Kuba

 

 1. Algemeen

Kuba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd).

Als Kuba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kuba

Voorjaarsdreef 1

8520 Kuurne

info@kubakuurne.be

0479 89.70.10

 

 

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Kuba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • deelname aan de activiteiten van Kuba;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen gerelateerd aan clubactiviteiten;
 • het bekomen van een individuele sportverzekering en clubondersteuning via een erkende en gesubsidieerde sportfederatie;
 • het bekomen van subsidiëring via de overheid.
 1. Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken):

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 1. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:

 • bestuursleden van de organisatie;
 • een derde partij: “gemeente en provincie aangaande subsidies”, “FROS Multisport Vlaanderen vzw” (i.f.v. de verzekering en clubondersteuning).
 1. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het bekomen van een lidmaatschap van “FROS Multisport Vlaanderen vzw”;
 • het bekomen van een lidmaatschap van koepelorganisatie “VBR”;
 • het bekomen van financiële voordelen en subsidies bij lokale overheid;
 • deelname aan binnen- en buitenlandse activiteiten (stages, wedstrijden, ontmoetingen)
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van uitnodigingen en meldingen via Mailchimp.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, als deze partijen niet GDPR compliant zouden zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 1. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 1. Bewaartermijn

Kuba bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Kuba verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 4 jaar.

 1. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

 • Alle personen die namens Kuba van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 1. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie en correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. U kan ons daartoe contacteren per mail. Om misbruik te voorkomen vragen wij u daarbij om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

 

 

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.privacycommission.be/

 

Wijziging privacy verklaring

Kuba kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 08 /07/2018. Oudere versies van ons privacystatement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen, ook dan vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart.